Fysioterapi med inriktning mental hälsa

Grunden i mitt arbete handlar om kroppens som resurs, att via den hitta nya copingstrategier som är långsiktigt hjälpsamma och självvänliga, tekniker för autonom (sympaticus/parasympaticus) och emotionell (känslor) reglering, öka kapaciteten att hålla obehag genom interoceptiv (kroppens information) exponering titrerat (lite i taget).

Genom olika metoder arbetar vi med kroppsmedvetenhet/kroppskännedom/medveten närvaro – för att öka tilliten till sin kropp och sig själv. Vilket kan hjälpa till att bygga upp agens/empowerment som gör att en känner att jag har förmåga att själv påverka mitt liv och mitt mående.

Psykoedukation ingår och är tänkt att bidra med ökad förståelse för vad som händer vid olika fysiska symptom/förnimmelser som t.e.x. oro, rastlöshet, ångest, magont, dissociation – hur fungerar ANS (autonoma nervsystemet – sympaticus och parasympaticus) och hur kan en påverka det via kroppen – bottom upp. En ökad förståelse för hur vi människor fungerar fysiologiskt kan göra att en del kroppsliga symptom kan avdramatiseras och normaliseras.

I mötet arbetar vi med:

  • Bygga upp agens/empowerment, förmågan att själv påverka sitt liv och sitt mående.
  • Tillit och trygghet i den egna kroppen.
  • Förbättra mental närvaro, kroppsmedvetenhet.
  • Medvetandegöra det egna känslolivet och hitta långsiktigt, hjälpsamma strategier för att självreglera.
  • Anpassad fysisk rörelse och självomsorg, att vilja sig själv väl.
  • Ökad förståelse för vad som händer vid olika fysiska symptom/förnimmelser som t.e.x. oro, rastlöshet, ångest, magont, dissociation – hur fungerar Autonoma nervsystemet (fight/flight/freeze).
  • Förebygga ohälsa, skapa goda vanor.
  • Ett funktionellt andetag.
  • Vi samtalar om existentiell hälsa

  ”Det som gjorde att vi överlevde som barn ställer till det för oss som vuxna.” 
  – Jesper Juul

  Ett individanpassat möte

  Vi låter kroppen komma till tals och fokus är att utveckla en ökad tillit till sin kropp och få ökad förståelse för samspelet mellan kropp/emotioner/tankar samt förmåga att reglera detta samspel själv.  I behandling arbetar jag med olika metoder inom kroppsmedvetenhet / kroppskännedom / medveten närvaro – för att kunna ta hand om sig själv via kroppen. Somatic Experiencing ® (SE), Traumanpassad yoga, Basal Kroppskännedom, Mindfulness, ACT, Self-compassion, fysisk rörelse.

  Vi lyfter det friska, bortom ev. diagnos, i samspel med dig som klient skapar vi en trygg miljö för att utforska besvär och kroppsliga uttryck. Vi gör det varsamt, lite i taget. Det vi gör tillsammans kan sedan användas i vardagen för att öka egenkraften i att hantera det som kroppen uttrycker och ibland kan upplevas som obehagligt. Vi undersöker copingstrategier som är långsiktigt hjälpsamma och självvänliga istället för kortsiktiga, destruktiva strategier. Vi undersöker inre och yttre resurser och väcker den självvänliga rösten.

  Ibland är det fysisk rörelse som är vägen framåt. Studier visar att fysisk rörelse påskyndar återhämtning från psykisk ohälsa, ökar motståndskraften mot påfrestningar, medicinbiverkan och livsstilssjukdomar. Många studier visar att fysisk rörelse är en viktig del av behandling av lätt till måttlig depression, vid stress och ångestsjukdomar.Den fysiska rörelsen anpassas efter bedömning av individens förmåga och resurser.

  Grupp

  Att delta i grupp kan tillföra många positiva behandlingseffekter för individen, att få vara i ett socialt sammanhang och dela sina erfarenheter med andra är läkande, minskar skammen och känslan av att vara ensam.

  BodyMind / Kroppskännedom utförs i grupp

  Traumaanpassad yoga/Basal Kroppskännedom/rörelse till rytm – genom att vara i kroppen i rörelse ökar chansen till ökad kroppsmedvetenheten, närvaron i vad som pågår och ens behov. Vi tränar på olika tekniker för att hantera kroppen när den är aktiverad (fight/flight) eller inaktiverad (freeze). Vi arbetar med att bygga upp en tillitsfull relation med sin kropp där jag vill den väl. Vi jobbar med centrering, förankring, andetag, medveten närvaro, balanslinje, en självvänlig röst bortom prestation, krav och jämförelse.

  Grupp kommer att erbjudas framöver när det finns underlag.

  Friskis&Svettis erbjuder ett träningsprogram gratis online för dig som ung:
  Utifrån och in, ett träningsprogram på fyra veckor för kropp och tanke www.friskissvettis.se

  Kroppen som resurs, en självvänlig röst...